प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा

image_printPrint