सवारी साधन भाडामा उपलब्ध गराउने प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना संबन्धमा

image_printPrint